مجله پزشک الکترونیک, از اولین مجلات صرفا الکترونیک در جامعه مطبوعات ایران است که درگذشته اقدام به انتشار اخبارپزشکی  و مطالب آموزشی در زمینه روش تحقیق علمی و انتشار آکادمیک کرده است و درحال حاضر صرفا به صورت نسخه انگلیسی زبان و دروبسایت نسخه انگلیسی زبان مجله می نماید. http://www.ephysician.ir